Ponoszenie odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku pracy świadczonej przez położną
27 października 2014
Sąd przyznaje 4 razy więcej niż ubezpieczyciel
8 listopada 2014

Wypadek przy pracy? Nie panikuj!

 

Wypadkiem przy pracy jest to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powoduje co najmniej uraz, a także nastąpiło w związku z pracą.
Wyróżniamy wypadki śmiertelne, ciężkie (np. utrata wzroku, czy tez niezdolność do dalszej pracy), lekkie (kiedy w okresie 28 dni odzyskujemy zdrowie) oraz zbiorowe (gdy wypadkowi w wyniku tego samego zdarzenia, uległy co najmniej dwie osoby).

Jeśli dojdzie do wypadku przy pracy, należy przede wszystkim niezwłocznie powiadomić o tym przełożonego. Wymagane jest również złożenie stosownych wniosków – do ZUS lub płatnika składek.

Z tytułu wypadku przy pracy należy Ci się odszkodowanie z ZUS oraz uzupełniające od pracodawcy:

1. Jednorazowe Odszkodowanie z ZUS

Poszkodowany pracownik w specjalnym wniosku musi m.in. podać okoliczności wypadku, któremu uległ, poinformować w jaki sposób został poszkodowany, podać świadków zdarzenia oraz załączyć opinię lekarza. Takie dokumenty medyczne są sporządzane po wypadku.
Pamiętaj, aby opowiedzieć lekarzowi, jak doszło do nieszczęśliwego zdarzenia i jakie były jego skutki. Lekarz po badaniu postawi diagnozę i wyda niezbędne zaświadczenie w kilku egzemplarzach – pamiętaj, aby jeden z nich zachować dla siebie!
Wypełniony wniosek przekazujesz płatnikowi składek (najczęściej dla pracownika będzie to pracodawca). ZUS będzie od niego wymagał takich dokumentów jak: wniosek określający rodzaj świadczenia, dane identyfikacyjne płatnika składek, dane ubezpieczonego, protokół powypadkowy lub karta wypadku, zaświadczenie o stanie zdrowia, a także kartę informacyjną z udzielenia pierwszej pomocy, informacje o przebytym szkoleniu BHP, czy też oświadczenie osoby, której poszkodowany zgłosił wypadek.
To może wydać się skomplikowane, ale zawsze możesz poprosić o pomoc w wypełnieniu wszystkich dokumentów pracownika oddziału ZUS, w którym będziesz składać wniosek o jednorazowe odszkodowanie.

2. Jednorazowe odszkodowanie z ZUS okazało się niewystarczające do pokrycia szkody?

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy i doznał szkody w postaci uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia, może żądać od swego pracodawcy świadczeń odszkodowawczych na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Celem dodatkowej odpowiedzialności pracodawcy jest wyrównanie szkody i krzywdy, jaką poniósł pracownik w wyniku wypadku przy pracy, a która nie została w całości pokryta z ubezpieczenia wypadkowego wypłacanego przez ZUS.
Jeśli pracodawca ponosi winę za wypadek, zobowiązany jest do pokrycia kosztów leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą – także sumy potrzebnej do przygotowania go do innego zawodu. W sytuacji gdy pracownik całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej, może on żądać odpowiedniej renty. Ustawa wypadkowa nie zawiera ograniczeń w możliwości dochodzenia od pracodawcy roszczeń odszkodowawczych w sytuacji, gdy szkoda doznana w wyniku wypadku przy pracy nie została w całości pokryta przez ZUS.
Odpowiedzialność pracodawcy ma jednak charakter uzupełniający. Oznacza to, że pracownik może się domagać od niego odszkodowania dopiero po uzyskaniu świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego wypłacanego przez ZUS.

Kiedy ulegniesz wypadkowi przy pracy, nie panikuj i pamiętaj, że obowiązkiem Twojego pracodawcy jest zadbanie o bezpieczeństwo swoich pracowników i ich jak najszybszy powrót do zdrowia.