„Zadośćuczynienie za doznanie przez bliskiego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku
23 marca 2016
Zostałeś poszkodowany w wypadku? Należy Ci się zadośćuczynienie !
24 marca 2016

Wypadek i pogorszenie sytuacji życiowej…

Znaczne pogorszenie sytuacji życiowej, które jest przesłanką przyznania odszkodowania najbliższym członkom rodziny zmarłego, oznacza również utratę realnej możliwości polepszenia materialnych warunków życia i realizacji planów życiowych w przyszłości – stwierdził Sąd Najwyższy.

W wyroku z dnia 20 sierpnia 2015 r. (sygn. akt II CSK 594/14) Sąd Najwyższy dokonał porównania roszczenia o zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego (na przykładzie roszczenia o zadośćuczynienie za zerwanie więzi rodzinnej) z roszczeniem o naprawienie szkody majątkowej wynikającej ze śmierci. Roszczenie o zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego przyznawane na podstawie art. 448 w zw. z art. 24 § 1 k.c. jest rodzajowo i normatywnie odmienne od roszczenia zmierzającego do naprawienia szkody majątkowej, opartego na art. 446 § 3 k.c. Zadośćuczynienie jest oderwane od sytuacji majątkowej pokrzywdzonego oraz od konsekwencji, jakie śmierć osoby bliskiej powoduje w szeroko rozumianej sferze interesów majątkowych powoda; ma na celu złagodzenie cierpienia psychicznego wywołanego śmiercią osoby najbliższej, traumatycznych przeżyć z nią związanych oraz ułatwienie przystosowania się do zmienionej sytuacji życiowej. Przewidziane w art. 446 § 3 k.c. odszkodowanie obejmuje natomiast szeroko pojęte szkody majątkowe, często nieuchwytne lub trudne do precyzyjnego wyliczenia, prowadzące do znacznego pogorszenia sytuacji życiowej osoby najbliższej.

Przed wprowadzeniem do kodeksu cywilnego art. 446 § 4 k.c. Sąd Najwyższy dokonywał w niektórych orzeczeniach rozszerzającej wykładni art. 446 § 3 k.c., przyjmując, że zakres znacznego pogorszenia sytuacji życiowej, o którym jest mowa w tym przepisie, obejmuje także niekorzystne zmiany w sferze dóbr niemajątkowych najbliższych członków rodziny osoby zmarłej. Pogląd ten stracił na aktualności wobec wprowadzenia art. 446 § 4 k.c. i obecnie nie ma już wątpliwości, że odszkodowanie przewidziane w art. 446 § 3 k.c. kompensuje wyłącznie majątkowe negatywne następstwa śmierci osoby bliskiej. Potwierdził to SN w powołanym wyżej wyroku z dnia 20 sierpnia 2015 r.

źródło: lex.pl