Uzyskaj zwrot kosztów początkowych oraz składek na ubezpieczenie kredytu!

Spłaciłeś wcześniej kredyt?

Uzyskaj zwrot kosztów początkowych (np. prowizji, opłat administracyjnych) oraz składek na ubezpieczenie kredytu!

Zadzwoń po bezpłatną informację- 789 234 789 lub napisz: info@pgo-odszkodowania.pl

 

 

W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego kredytodawca powinien obniżyć i zwrócić wszystkie koszty takiego kredytu niezależnie od ich charakteru. Należy pamiętać o tym, że zwrot powinien być proporcjonalny, tzn. obejmować okres od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.

Takie stanowisko podziela Rzecznik Finansowy oraz Prezes UOKiK.

Zazwyczaj banki nie wymagają zapłaty odsetek za niewykorzystany okres kredytu od konsumentów, którzy spłacają pożyczkę przed terminem. Niestety, równocześnie często nie obniżają, ani nie zwracają pobranych wcześniej różnego rodzaju kosztów za jednorazowe czynności lub usługi (np. opłat przygotowawczych, administracyjnych).

 

Zachęcamy do zapoznania się z interpretacją Rzecznika Finansowego i Prezesa UOKiK, która jest następująca:

 

Art. 49 ust. 1 ustawy należy rozumieć w ten sposób, że:

  • w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego następuje obniżenie wszystkich możliwych kosztów takiego kredytu, niezależnie od ich charakteru i niezależnie od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę.
  • redukcja ta ma charakter proporcjonalny, tj. odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.

 

Kluczowe przepisy ustawy o kredycie konsumenckim:

 

„Art. 5 pkt 6. „całkowity koszt kredytu – wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności:

  1. a) odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane kredytodawcy oraz
  2. b) koszty usług dodatkowych w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu

– z wyjątkiem kosztów opłat notarialnych ponoszonych przez konsumenta;”

„Art. 48. Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie”.

„Art. 49 ust. 1. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.

  1. W przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie, ust. 1 stosuje się odpowiednio”.

 

Więcej: www.rf.pl

Sprawdź, czy należy Ci się zwrot za wcześniejszą spłatę kredytu- 789 234 789, info@pgo-odszkodowania.pl