Odszkodowanie za śmierć teścia, gdy mąż nie żyje
15 marca 2016
Opóźniony lot – przewoźnik odpowiada za uchybienia podmiotów trzecich
17 marca 2016

RPO: Kursanci w szkołach nauki jazdy narażeni na płacenie wysokich odszkodowań

W aż 67 proc. szkolenia z nauki jazdy nie są rejestrowane, a kursanci nie dostają ani umowy, ani paragonu na dowód zakupu usługi. Nie zdają sobie sprawy, w jak duże kłopoty mogą popaść w razie spowodowania wypadku podczas jazdy z instruktorem.

Rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara zaniepokoiły wnioski raportu „Stan bezpieczeństwa prawnego i ubezpieczeniowego kandydatów na kierowców w kontekście odpowiedzialności finansowej za skutki zdarzeń drogowych” przygotowanego przez zespół Fundacji SOS Odpowiedzialne Szkoły Jazdy. Okazuje się, że szkolenia nauki jazdy realizowane z pominięciem formalnej rejestracji tej usługi w dokumentacji szkoleniowej stanowią blisko 67 proc. wszystkich realizowanych szkoleń uzupełniających. Kursant, zainteresowany pogłębieniem swoich umiejętności praktycznych i nierzadko skoncentrowany jedynie nad przygotowanie m do egzaminu państwowego, nieświadomie przystępuje do szkolenia bez karty przeprowadzonych zajęć, a często bez otrzymania potwierdzenia zawarcia umowy kupna usługi szkoleniowej, czy paragonu. Z kolei brak wpisu osoby szkolonej do ewidencji osób szkolonych i brak spełnienia kryteriów do odbycia takiego szkolenia może być podstawą uznania, że osoba ta w chwili zdarzenia drogowego uzasadniającego odpowiedzialność cywilną nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdem. Według autorów Raportu oznacza to, że w przypadku spowodowania przez tę osobę zdarzenia uzasadniającego odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu zakład ubezpieczeń ma możliwość dochodzenia od niej zwrotu wypłaconego poszkodowanemu świadczenia.

Rzecznik przyjrzał się przepisom prawa. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami kierującym pojazdem może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z następujących warunków:

1) posiada umiejętność kierowania pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, nieutrudniający ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz odpowiedni dokument stwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem;

2) odbywa w ramach szkolenia naukę jazdy;

3) zdaje egzamin państwowy.

Natomiast stosownie do art. 43 pkt 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zakład ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny mogą domagać się od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconych poszkodowanym świadczeń, jeżeli kierujący nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym. Wyjątkiem są przypadki, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa.

O zajęcie stanowiska w tej sprawie RPO poprosił Rzecznika Finansowego Aleksandrę Wiktorow.