Ile kosztuje utrata nogi?
11 listopada 2014
Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny
2 grudnia 2015

PZU ukarane przez KNF za brak terminowych wypłat odszkodowań z OC!

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła 100 tys. zł kary na Opera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz 150 tys. zł kary na Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU).

KNF podała, że jednogłośnie nałożyła na PZU SA karę pieniężną w wysokości 150 tys. zł za „niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu”.

Problem nieterminowych wypłat odszkodowań jest powszechny, dlatego warto wiedzieć, jakich terminów powinien przestrzegać ubezpieczyciel.

Zasadą jest, że zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Przepisy prawa przewidują również sytuacje wyjątkowe wskazując, iż w przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie 30-dniowym okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności (tzn. z użyciem całego swojego aparatu organizacyjnego, technicznego i kadrowego) wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Terminy te mogą być jednak jeszcze dłuższe jeśli ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. Trzeba jednak z całą stanowczością podkreślić, że są to wyjątki od podstawowego terminu 30 dni. Dodatkowo, jeżeli zakład ubezpieczeń nie może wypłacić odszkodowania w terminie podstawowym (30-dniowym), zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego dlaczego nie może dokonać wypłaty, jak również informuje o terminie zajęcia ostatecznego stanowiska, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania „zaliczkę”. W sytuacji, gdy odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż zgłoszona przez poszkodowanego, zakład ubezpieczeń informuje o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem w terminach, o których mowa powyżej (30, ew. 14 dni), podając okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również przyczyny dla których nie uznał dowodów przedstawionych przez poszkodowanego. Pismo zakładu ubezpieczeń powinno zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Jeżeli zakład ubezpieczeń w nieuzasadniony sposób opóźnia wypłatę odszkodowania, należy żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia na podstawie art. 481 § 1 k.c., co stanowi podstawową „sankcję” za nieterminową realizację zobowiązań umownych.

źródło: wp.pl, rzu.gov.pl