PROCES OBSŁUGI

 

 

FAQ

Najważniejsze odpowiedzi na pytania, które pojawiają się podczas procesu odszkodowawczego.

 

1. Zwrotu jakich kosztów związanych z wypadkiem może domagać się poszkodowany?

Poszkodowany może domagać się zwrotu wszelkiego rodzaju kosztów pozostających w związku z wypadkiem związanych z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia. W praktyce są to zwykle koszty leczenia, rehabilitacji poszkodowanego oraz zwrot utraconych zarobków w następstwie wypadku.

 

2. Jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu w następstwie szkody osobowej?

Poszkodowanemu w następstwie szkody osobowej może przysługiwać: zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem, renta uzupełniającą, jednorazowe odszkodowanie (tzw. kapitalizacja renty), renta na zwiększone potrzeby polegająca na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego stanu zdrowia po wypadku oraz zwrot utraconych zarobków. Poszczególne świadczenia różnią się między sobą i przysługują poszkodowanemu w zależności od danego stanu faktycznego.

 

3. Odszkodowanie z VAT?

Jeśli poszkodowany nie jest płatnikiem podatku VAT, ubezpieczyciel, wypłacając mu należne odszkodowanie, winien uwzględnić w nim także 23-procentową stawkę podatku VAT.

 

4. Kto ponosi koszty leczenia?

Kodeks cywilny przewiduje, iż na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia. Potrzeba taka może zaistnieć szczególnie w tych przypadkach, gdy osoba poszkodowana nie dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi, a istnieje konieczność poniesienia wysokich kosztów związanych z przyszłym leczeniem.

 

5. Po czyjej stronie spoczywa obowiązek powiadomienia zakładu ubezpieczeń?

Obowiązek powiadomienia zakładu ubezpieczeń o kolizji lub wypadku spoczywa na sprawcy. Nie wystarcza zatem podanie wszelkich niezbędnych danych ani spisanie stosownego oświadczenia, ani nawet wezwanie policji. Może się jednak okazać, że mimo zachowania wymaganej staranności na miejscu wypadku, przekazania zakładowi ubezpieczeń wymaganych dokumentów i informacji droga do wypłaty odszkodowania okaże się daleka i wyboista.

 

6. Kto otrzymuje zwrot kosztów pogrzebu?

Osobom trzecim, pośrednio poszkodowanym (poprzez śmierć osoby bliskiej) przysługują własne uprawnienia, do których należy między innymi zwrot kosztów leczenia i pogrzebu. Stosownie do art. 446 § 1 k.c., jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł. Z przepisu tego wynika, że koszty pogrzebu zmarłego należą się według ustawy temu, kto je poniósł – niezależnie od tego, czy jest spadkobiercą poszkodowanego, czy nie.

 

7. Z czym wiąże się ugoda?

Zasadą jest, że ugoda zawarta między dwoma stronami kończy definitywnie istniejący między nimi spór, co oznacza, że poszkodowany nie może dochodzić dalszych kwot odszkodowania od zakładu ubezpieczeń. W wyjątkowych wypadkach istnieje możliwość podważenia ugody przed sądem.

 

8. Kiedy następuje przedawnienie?

Jeśli od wypadku upłynęło przeszło 3 lata, odszkodowanie ulega przedawnieniu i nie można będzie go uzyskać. W sytuacji gdy wypadek jest kwalifikowany jako przestępstwo – okres przedawnienia wydłuża się do 20 lat. W przypadku wystąpienia przedawnienia uzyskanie odszkodowania staje się w istocie niemożliwe.

 

9. Czym jest przyczynienie i jakie ma skutki dla poszkodowanego?

Przyczynienie to sytuacja, gdy poszkodowany przyczynia się do powstania szkody lub jej wysokości (np. poprzez wtargnięcie na jezdnię, brak zapiętych pasów, podróż z kierowcą będącym pod wpływem alkoholu). W takiej sytuacji wypłacane odszkodowanie może zostać pomniejszone odpowiednio do stopnia przyczynienia.

 

10. Kto może ubiegać się o odszkodowanie w przypadku śmierci poszkodowanego?

Krąg osób uprawnionych do zadośćuczynienia po śmierci poszkodowanego nie został ograniczony sztywnymi ramami. Zadośćuczynienie może zostać przyznane tym członkom rodziny zmarłego, którzy za jego życia pozostawali z nim w bliskich relacjach. Krąg uprawnionych należy jednak oceniać nie według stopnia pokrewieństwa, ale na podstawie rzeczywistego stosunku bliskości pomiędzy osobami pozostającymi we wzajemnych relacjach. Sąd ustalając kwotę zadośćuczynienia każdy przypadek będzie rozpatrywał indywidualnie z uwzględnieniem różnorakich czynników, tj.: stopień cierpienia psychicznego, stopień krzywdy wynikający z utraty pomocy i opieki osoby bliskiej, uczucie osamotnienia, bezsilności wobec trudności życiowych, stopień zażyłości, bliskości i wspólności, jakie zachodziły pomiędzy zmarłym a najbliższym członkiem rodziny, wpływ straty osoby bliskiej na samopoczucie i zdrowie uprawnionego.

 

11. W jakim terminie zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania?

Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania  w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Gdyby w tym terminie nie było możliwe wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania, odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. Przekroczenie maksymalnego terminu 90 dni jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy stwierdzenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub określenie wysokości odszkdoowania jest uzależnione od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

 

12. Jaka może być wysokość odszkodowania?
Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia nie jest z góry określona. W praktyce zależy ona od 3 czynników:

  • skutków wypadku, czyli obrażeń poszkodowanego oraz wielu innych czynników branych pod uwagę (wiek, zawód, wykształcenie, perspektywy zawodowe)
  • komu poszkodowany zleci prowadzenie swojej sprawy. Tylko profesjonaliści są w stanie uzyskać dla poszkodowanego maksymalną kwotę wynikającą z przepisów
  • decyzji o skierowaniu roszczenia na drogę sądową