Wypadek komunikacyjny i co dalej? Jak się zachować i czego dopilnować
13 grudnia 2015
Wypadek drogowy: odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta dla poszkodowanego
15 grudnia 2015

Procedura dochodzenia odszkodowania za wypadek komunikacyjny

Obowiązkiem każdego kierowcy jest posiadanie aktualnej polisy OC chroniącej uczestników ruchu przed szkodami wynikającymi ze zdarzeń komunikacyjnych.  Ubezpieczenie to przenosi bowiem odpowiedzialność za szkody powstałe w ruchu drogowym z kierowcy na firmę ubezpieczeniową, do obowiązków której należy wypłata świadczeń osobom poszkodowanym w wypadku. Sprawdźmy, jak przebiega procedura dochodzenia odszkodowania za wypadek komunikacyjny i na co zwrócić uwagę na każdym jej etapie.

W chwili wypadku

Odpowiednie czynności należy podjąć zaraz po wystąpieniu zdarzenia komunikacyjnego. Przede wszystkim miejsce wypadku musi zostać zabezpieczone, a ewentualnym poszkodowanym należy udzielić pomocy. Jeśli sytuacja tego wymaga, należy również wezwać policję oraz karetkę pogotowia.

Jeśli w wypadku czy kolizji nikt nie ucierpiał, należy usunąć pojazd z drogi, aby nie utrudniać przejazdu innym uczestnikom ruchu. W przypadku, gdy okoliczności zdarzenia są jasne i strony są zgodne co do określenia winowajcy, nie ma konieczności wzywania policji.

Konieczne jest natomiast sporządzenie oświadczenia sprawcy wypadku, w którym powinny zostać zawarte następujące informacje:

 • Data, godzina oraz miejsce wypadku,
 • Opis okoliczności wypadku,
 • Numery rejestracyjne, marki i modele, numer VIN pojazdów, które uczestniczyły
  w wypadku,
 • Dane o polisie OC sprawcy: numer, nazwa zakładu ubezpieczeń, okres zawarcia polisy,
 • Dane właścicieli pojazdów,
 • Dane osób kierujących pojazdami wraz z numerami prawa jazdy,
 • Dane świadków wypadku,
 • Oświadczenie, kto jest sprawcą wypadku,
 • Opis uszkodzeń pojazdów w wyniku wypadku,
 • Podpisy osób uczestniczących w wypadku oraz ewentualnych świadków.

Jeśli mamy taką możliwość, warto wykonać zdjęcia uszkodzeń oraz miejsca wypadku. Materiały te mogą być pomocne w trakcie ubiegania się o odszkodowanie.

W przypadku, gdy na miejsce zdarzenia została wezwana policja, może ona wystawić specjalną notatkę  urzędową o wypadku.

W następnej kolejności należy niezwłocznie zgłosić szkodę do zakładu ubezpieczeń, które ma obowiązek podjąć niezwłoczne działania w związku ze zgłoszeniem, w tym również  wysłać do poszkodowanego likwidatora, który oceni skalę zniszczeń. Do tego czasu nie należy podejmować żadnych kroków, aby szkodę usunąć.

Po dostarczeniu wszelkich dokumentów do towarzystwa ubezpieczeniowego i po wizycie likwidatora, pozostaje nam czekać na decyzję, która musi zostać wydana w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody.

Niekorzystna decyzja zakładu ubezpieczeń

Częstym problemem osób ubiegających się o odszkodowanie z tytułu szkody powstałej w wyniku zdarzenia komunikacyjnego jest  odmowa wypłaty odszkodowania lub zaniżenie przez ubezpieczyciela kwoty świadczenia. W praktyce częściej mamy do czynienia z zaniżeniem kwoty świadczenia, co w wielu przypadkach związane jest z ustaleniem przez ubezpieczyciela tzw. szkody całkowitej. Ma to miejsce wówczas, gdy likwidator oszacuje, że kosz naprawy naszego samochodu przewyższa jego aktualną wartość, bądź gdy nasz pojazd w ogóle nie nadaje się do naprawy. Skoro więc naprawa jest nieopłacalna albo niemożliwa, likwidator ustala wartość naszego pojazdu sprzed powstania szkody, od której odejmuje wartość wraku. Kwota powstała w tej kalkulacji, zostanie nam przyznana jako odszkodowanie. W wielu wypadkach przyjęta przez towarzystwo ubezpieczeń wartość naszego auta jest zbyt niska, co prowadzi do pochopnego ustalenia szkody całkowitej, bądź wyliczenia zbyt niskiego odszkodowania.

Jeżeli więc nie jesteśmy zadowoleni z decyzji podjętej przez zakład ubezpieczeń, należy wnieść odwołanie do właściwego oddziału  towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli decyzja ubezpieczyciela w związku z naszym odwołaniem będzie odmowna, mamy prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Rozważając skierowanie sprawy do sądu pamiętajmy o terminie przedawnienia roszczeń, który w tym przypadku wynosi 3 lata od zajścia wypadku.

Dochodzenie odszkodowania w sądzie

Jeśli zdecydujemy się na dochodzenie swych roszczeń na drodze sądowej, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Adwokat nie tylko przygotuje pismo procesowe, ale także pomoże uniknąć wszelkich pułapek związanych z nieznajomością procedur sądowych, a ponadto będzie służył pomocą prawną na każdym etapie naszej sprawy.

Pozew sądowy powinien zawierać następujące dane:

 • Oznaczenie sądu, do którego jest kierowany ( gdy wartość roszczenia nie przekracza 000,00 zł – sądem właściwym jest sąd rejonowy, powyżej tej kwoty – sąd okręgowy)
 • Oznaczenie rodzaju pisma
 • Dane personalne stron oraz pełnomocników
 • Dane adresowe stron oraz pełnomocników
 • Numer PESEL lub NIP strony wnoszącej pozew,
 • Część zasadnicza – uzasadnienie pozwu, czyli opis przedmiotu sporu oraz roszczeń
 • Podpis strony wnoszącej pozew
 • Ewentualne załączniki

Postępowanie sądowe

Trudno jednoznacznie określić, jak długo będzie trwało postępowanie sądowe, gdyż zależy to od indywidualnych przypadków. Proces sądowy może trwać od 6 do 8 miesięcy, w tym czasie odbywa się kilka rozpraw, podczas których przesłuchiwane są strony oraz świadkowie. W sprawie może być także potrzebne zasięgnięcie opinii biegłego sądowego.

Koszty sądowe

Podstawowe koszty sądowe  obejmują:

 • Opłatę sądową w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu
 • Opłatę na rzecz opinii biegłych sądowych (ok. 500-1.000zł)
 • Koszt opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – 17 zł
 • Koszt obsługi prawnej – zgodnie ze stawkami danej kancelarii prawnej

Warto zatem pamiętać o możliwości skierowania pozwu do sądu w przypadku, gdy decyzja towarzystwa ubezpieczeń jest dla nas krzywdząca. Dzięki skorzystaniu z profesjonalnej pomocy prawnej mamy duże szanse na pomyślny finał sprawy.