OFERTA


Oferta

 

Zakres naszych usług obejmuje:

> szkody komunikacyjne (majątkowe i osobowe) – Czytaj więcej…

> odkup szkód majątkowych – Czytaj więcej…

> Szkody w rolnictwie – Czytaj więcej…

> szkody w pracy (wypadki przy pracy oraz w drodze do i z pracy) – Czytaj więcej…

> szkody medyczne – Czytaj więcej…

> zwrot kosztów leczenia – Czytaj więcej…

 

Wypadki komunikacyjne:

Odszkodowanie jest wypłacane z:

> polisy OC sprawcy wypadku

> Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, gdy sprawca nie posiadał polisy OC

> Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, gdy sprawca jest nieznany

 

Wypadki w pracy:

Odszkodowanie jest wypłacane z:

> zakładu pracy.  Odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest dochodzone wówczas, jeśli jego szkoda nie została pokryta w pełni przez świadczenie uzyskane z ZUS


Wypadki w rolnictwie:

Odszkodowanie jest wypłacane z:

> polisy OC swojego gospodarstwa. Ważne, że ubezpieczyciel (zakład ubezpieczeń, w którym rolnik ma wykupione ubezpieczenie) nie odpowiada za szkody wyrządzone osobie współprowadzącej gospodarstwo rolne, czyli np. małżonkowi rolnika, jednak odpowiada już np. za szkody wyrządzone podczas wykonywania tzw. pomocy sąsiedzkiej

 

 

Do obowiązków PGO S.A. należy:

> pomoc uczestnikom wypadków komunikacyjnych – kierowcom, pasażerom, pieszym, rowerzystom

> pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach w gospodarstwie rolnym

> pomoc osobom poszkodowanym przy pracy oraz w drodze do i z pracy

> pomoc osobom, które utraciły w wypadkach najbliższych członków rodziny

> pomoc w przypadkach, gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku

> pomoc poszkodowanym za granicą naszego kraju

> pomoc nawet do 20 lat od zdarzenia

 


 

Do naszych zadań należą również:

 

> ustalenie we własnym zakresie nazwy zakładu ubezpieczeń sprawcy wypadku

> pomoc w zgromadzeniu dokumentacji dowodowej

> sprecyzowanie roszczenia: zadośćuczynienia, odszkodowania, renty

> zastępstwo w formalnościach przed zakładem ubezpieczeń

 

Zasady współpracy:

> zasada wynagrodzenia od sukcesu, bez pobierania opłat wstępnych

> nie przysługuje nam wynagrodzenie za uzyskanie refundacji kosztów leczenia

> nie przysługuje nam wynagrodzenie za uzyskanie nieskapitalizowanych rent

> nie przysługuje nam wynagrodzenie za uzyskanie refundacji kosztów pogrzebu

> zawarcie ugody następuje wyłącznie za zgodą Klienta

> przekazanie odszkodowania w ciągu 72 h od wypłaty przez zakład ubezpieczeń

> prowadzenie sądowego procesu cywilnego przez adwokata lub radcę prawnego