PZU ukarane przez KNF za brak terminowych wypłat odszkodowań z OC!
17 listopada 2014
Odszkodowania medyczne – błędy muszą kosztować
10 grudnia 2015

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK SAMOCHODOWY (KOMUNIKACYJNY)

PGO Polska Grupa Odszkodowawcza S.A.  zajmuje się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych za szkody poniesione we wszelkich wypadkach komunikacyjnych (samochodowych). KAŻDA OSOBA POSZKODOWANA W TAKIM WYPADKU (kierowca, pasażer lub pieszy), która zarazem nie jest jego wyłącznym sprawcą MA BOWIEM PRAWO DO ODSZKODOWANIA !

Jeżeli ponieśli Państwo szkodę wskutek wypadku komunikacyjnego, to warto się z nami skontaktować Bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. A jeśli zdecydują się Państwo by skorzystać z naszych usług, to WYWALCZYMY DLA PAŃSTWA NAJWYŻSZE ODSZKODOWANIE ! Co więcej, zrobimy to BEZ ŻADNYCH KOSZTÓW WSTĘPNYCH, a w razie konieczności zapewnimy również BEZPŁATNE ZASTĘPSTWO PROCESOWE PRZED SĄDEM.

CZYM JEST UBEZPIECZENIE OC I DLACZEGO JEST ONO OBOWIĄZKOWE ?

Odszkodowania komunikacyjne Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych (Dz. U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) każdy właściciel pojazdu mechanicznego (a więc samochodu, motoru, ciągnika rolniczego, a nawet przyczepy) musi zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC).

Główne powody dla wprowadzenia obowiązku ubezpieczenia OC to ilość wypadków na drogach oraz wysokie kwoty potencjalnych odszkodowań. Przy braku ubezpieczenia OC, sprawcy wypadków mogliby nie być w stanie zapłacić poszkodowanym lub ich rodzinom należnych świadczeń. Świadczenia te mogą być bowiem liczone nawet w setkach tysięcy złotych. Zawarcie umowy ubezpieczenia OC powoduje przejście odpowiedzialności za wypłatę tych świadczeń na zakłady ubezpieczeń.

Posiadacz pojazdu mechanicznego ma obowiązek zakupu ubezpieczenia OC do momentu wprowadzenia pojazdu do ruchu. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na rok. Ciągłość ubezpieczenia musi być zachowana przez cały okres, kiedy pojazd pozostaje zarejestrowany i nie wolno doprowadzić do żadnej przerwy w ubezpieczeniu, gdyż grożą za to wysokie kary, znacznie przekraczające wysokość rocznej polisy OC.

CO I KOMU DAJE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE OC ?

Ubezpieczenie OC chroni przede wszystkim poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, ale również sprawców. Dzięki temu, że w razie zaistnienia szkody, to zakład ubezpieczeń, a nie sprawca wypadku jest zobowiązany do jej naprawienia, poszkodowany ma pewność, że otrzyma rekompensatę poniesionych szkód. Nie jest tym samym narażony na niewypłacalność sprawcy wypadku. Sprawca wypadku nie jest natomiast narażony na uszczuplenie majątku, wynikające z konieczności samodzielnego naprawienia szkody.

ZA CO ODPOWIADA UBEZPIECZYCIEL ?

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za wypadek każdej osobie poszkodowanej w tym wypadku lub też rodzinie, jeżeli skutkiem wypadku jest śmierć poszkodowanego. Odszkodowanie przysługuje każdemu poszkodowanemu w wypadku, o ile nie jest on jego sprawcą. Odszkodowanie przysługuje więc zarówno kierowcy nie będącemu sprawcą, pasażerom, w tym pasażerom sprawcy, pieszym, czy też rowerzystom. Odszkodowanie po wypadku należy się również wtedy, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie miał ważnego OC. W takich wypadkach, w miejsce zakładu ubezpieczeń wstępuje bowiem Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

JAKIE ROSZCZENIA PRZYSŁUGUJĄ POSZKODOWANEMU W WYPADKU KOMUNIKACYJNYM (SAMOCHODOWYM) ?

Osoba poszkodowana w wypadku może ubiegać się o wypłatę następujących świadczeń:

odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów np. na naprawę pojazdu, holowanie, pojazd zastępczy (art. 361 k.c.);
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, będącego formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego;
zwrotu kosztów związanych z wypadkiem (leczenia, rehabilitacji, dodatkowej opieki, dojazdów, adaptacji miejsca zamieszkania, przygotowania do wykonywania nowego zawodu);
renty uzupełniającej, której celem jest wyrównanie różnicy w dochodach uzyskiwanych przez poszkodowanego po wypadku, w porównaniu do stanu sprzed wypadku;
kapitalizacji renty – jednorazowego odszkodowania, gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a świadczenie to umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej; w tym przypadku poszkodowany traci jednak prawo do renty uzupełniającej;
renty na zwiększone potrzeby, zapewniającej poszkodowanemu środki potrzebne do poprawy stanu jego zdrowia po wypadku;
zwrotu utraconych zarobków, w przypadkach krótszych okresów niesprawności po wypadku, skutkujących niemożnością wykonywania pracy;
odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów naprawy lub odkupienia uszkodzonej lub utraconej rzeczy, holowania uszkodzonego pojazdu, czy też kosztów pojazdu zastępczego.

W sytuacji, gdy osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym poniesie śmierć, najbliżsi członkowie rodziny mogą ubiegać się o:

odszkodowanie, wypłacane jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej osób najbliższych;
zwrot kosztów leczenia i pogrzebu poszkodowanego, poniesionych przez członków jego rodziny;
rentę alimentacyjną, mającą na celu uzupełnienie dochodu osób, wobec których na zmarłym ciążył obowiązek alimentacyjny i których za życia stale i dobrowolnie wspierał on finansowo;
zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego (dotyczy tylko wypadków, które miały miejsce począwszy od 3 sierpnia 2008r.);

Warto podkreślić, że w przypadku gdy poszkodowany sam przyczyni się do zaistnienia wypadku lub do zwiększenia rozmiarów szkody, to – zgodnie z art. 362 k. c. – przyznane odszkodowanie będzie pomniejszone o ustalony wskaźnik procentowy, zależny od oceny stanu faktycznego dokonanej przez sąd w toku postępowania cywilnego.

ZA CO NIE ODPOWIADA UBEZPIECZYCIEL ?

Zgodnie z ustawą zakłady ubezpieczeń nie odpowiadają za szkody:

wyrządzone samemu sobie;
wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba, że odpowiedzialność za powstała szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu niż pojazd przewożący te przedmioty;
polegające na utracie biżuterii, gotówki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych, itp.;
polegające na zanieczyszczeniu środowiska.

CO W PRZYPADKU GDY SPRAWCA JEST NIEZNANY LUB NIE POSIADA UBEZPIECZENIA OC ?

W przypadku gdy sprawca jest nieznany, zbiegł z miejsca wypadku lub też nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, to wypłatę odszkodowania zapewnia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wszystkie zakłady ubezpieczeń sprzedające komunikacyjne ubezpieczenia OC, mają obowiązek przekazywania części zebranej składki na UFG, który z tych środków pokrywa odszkodowania dla osób, które nie mogą starać się o odszkodowanie z OC sprawcy. Jeżeli sprawca wypadku nie posiada polisy OC, ale jest znany, to UFG wypłaci świadczenia zarówno za za uszkodzone mienie, jak i za szkody na osobie. Jeżeli zaś sprawca nie jest znany, lecz okoliczności wskazują na udział pojazdu mechanicznego, to poszkodowany może uzyskać w każdym przypadku odszkodowanie za szkody na osobie, a rekompensata za uszkodzone mienie przysługuje tylko, gdy któryś z poszkodowanych poniósł śmierć lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni. Odszkodowanie z UFG za uszkodzone mienie należy się tylko wtedy, gdy poszkodowany nie posiada polisy AC.

ROSZCZENIE REGRESOWE W STOSUNKU DO SPRAWCY SZKODY

W niektórych przypadkach, pomimo ochrony ubezpieczeniowej, sprawca może ponieść finansowe konsekwencje wypadku. Ubezpieczyciel lub UFG może bowiem zwrócić się do sprawcy szkody o zwrot równowartości wypłaconych świadczeń w przypadku, gdy szkoda spowodowana została na skutek ewidentnego błędu lub zaniedbania. Przysługujące zakładowi ubezpieczeń lub UFG roszczenie zwrotne powstaje, gdy kierujący:

wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym charakterze;
wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym (z wyjątkiem stanu wyższej konieczności – ratowanie życia ludzkiego, mienia albo pościg za przestępcą);
nie posiadał w chwili wypadku ważnego ubezpieczenia OC.

PROCEDURA DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA ZA WYPADEK OD UBEZPIECZYCIELA

Jeżeli w wyniku wypadku komunikacyjnego ucierpieli ludzie, niezbędne jest wezwanie na miejsce wypadku policji. W innej sytuacji wystarczy spisanie oświadczenia sprawcy kolizji, iż z własnej winy, z powodu niezachowania należytej staranności, doprowadził on do wypadku komunikacyjnego. Proces dochodzenia odszkodowania z ubezpieczenia OC rozpoczyna się od zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi. Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie z OC w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody, a w sprawach bardziej skomplikowanych w ciągu 90 dni. W przypadku gdy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w ww. terminie, poszkodowany może domagać się zapłaty odsetek ustawowych.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG W ZAKRESIE DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ZA WYPADEK KOMUNIKACYJNY ?

Pomimo tego, że odpowiedzialność zakładów ubezpieczeń za naprawę szkód wynika z odpowiednich przepisów, bardzo często zdarzają się sytuacje, w których ubezpieczyciele zniżają wypłacane odszkodowania lub tez odmawiają wypłaty, pomimo oczywistych przesłanek. Odsyłają one poszkodowanych na drogę sądową, wiedząc, że jest to skuteczny sposób na zniechęcenie ich do starań o należne odszkodowanie. W przypadku jednak, gdy poszkodowany reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika, ubezpieczyciele bardzo często wydają korzystniejsze decyzje. Wiedzą bowiem, że taki pełnomocnik nie zawaha się skierować sprawę na drogę sądową.

Nasza firma prowadzi ogromną ilość spraw o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny. W ramach świadczonych usług odszkodowawczych, Kancelaria Effect uzyskuje dla swoich Klientów zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, rentę z tytułu zwiększonych potrzeb, zwrot utraconych dochodów, zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, a także opieką sprawowaną przez osoby trzecie (w tym również przez osoby najbliższe) i adaptacją mieszkania stosownie do nowych potrzeb, oraz zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych. Specjalizujemy się również w uzyskiwaniu zadośćuczynienia i odszkodowania w związku ze śmiercią osoby najbliższej w wypadku komunikacyjnym.

JAK ZAMÓWIĆ USŁUGĘ DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ZA WYPADEK KOMUNIKACYJNY ?

Jeżeli mieli Państwo wypadek samochodowy i uważają Państwo, że należy się Państwu odszkodowanie, lub też nie wiedzą Państwo czy takie odszkodowanie jest należne, to na pewno warto się z nami skontaktaktować:

telefonicznie, pod numerem 789 234 789
drogą mailową na adres: info@pgo-odszkodowania.pl
poprzez formularz kontaktowy.

Bezpłatnie przeanalizujemy każdą sprawę i ocenimy możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. A jeśli zdecydują się Państwo by skorzystać z naszych usług, to WYWALCZYMY DLA PAŃSTWA NAJWYŻSZE ODSZKODOWANIE.

Zapraszamy także do polubienia naszych profili na Facebook.com i Twitter oraz strony firmowej Google+. Znajdą tam Państwo najświeższe informacje o nowościach w naszej ofercie oraz wiele ciekawostek związanych z branżą odszkodowawczą.

Zapraszamy do współpracy.