Pozew o milion zł za przemoc w ośrodku ss. boromeuszek
3 marca 2016
Ile odszkodowania przy dwóch polisach OC – odpowie Sąd Najwyższy
7 marca 2016

Uważasz, że proces Twojego leczenia przebiega nieprawidłowo? Możemy Ci pomóc!

Uważasz, że proces Twojego leczenia przebiega nieprawidłowo? Możemy Ci pomóc! Sprawdź bezpłatnie, czy należy Ci się odszkodowanie! Zadzwoń: 789 234 789 lub napisz: info@pgo-odszkodowania.pl

 

 

Jeżeli w toku zabiegów i operacji medycznych lub procesu leczenia – w szczególności pobytu w szpitalu lub innej placówce medycznej – doszło do istotnych zaniedbań lub popełnione zostały przez lekarzy lub inny personel medyczny błędy w leczeniu, w wyniku których Pacjent poniósł uszczerbek na zdrowiu, możemy dochodzić słusznego odszkodowania od lekarza, szpitala lub innego podmiotu świadczącego usługi medyczne, oraz ubezpieczających ich towarzystw ubezpieczeniowych.

Każdorazowo prawnicy z PGO S.A. badają, czy w toku procesu leczenia lekarz lub członkowie pozostałego personelu medycznego, nie działali w sprzeczności z zasadami prawa medycznego i wiedzy lekarskiej, lub też nie dokonali zaniechań swoich obowiązków lub istotnych zaniedbań.

 

Dochodzimy odszkodowań za błędy medyczne obejmujące wszystkie poniesione przez pacjenta koszty ekonomiczne, wynikające z błędów lub zaniedbań podmiotów zajmujących się opieką medyczną, w których skład wchodzi min.:

  • koszt dalszego leczenia, którego konieczność wynikła ze skutków błędu lekarskiego, w tym leczenia mającego za zadanie odwrócić skutki tego błędu,

 

  • koszty zakupu leków, których konieczność zakupu wystąpiła w związku

z dalszym leczeniem podjętym wyniku błędu lekarskiego,

  • koszty dojazdów do szpitala i innych ośrodków medycznych,
  • koszty dodatkowych badań i wizyt lekarskich, wynikłych w następstwie błędu medycznego
  • koszty stosowania koniecznej diety, wynikłe na skutek błędów medycznych
  • koszty przystosowania pomieszczeń do niepełnosprawności powstałej

w skutek błędu lekarskiego,

  • inne koszty wynikłe w wyniku popełnienia błędu lekarskiego.

 

 

 

W przypadku powstania na skutek błędu lekarskiego trwałego uszczerbku na zdrowiu pacjenta, dochodzimy:

 

  • odszkodowania za poniesioną szkodę na zdrowiu, zarówno w formie jednorazowej rekompensaty lub comiesięcznej renty, mającej pokryć także wszystkie stałe wydatki związane z dalszym, a wynikłym z błędu leczeniem,

 

  • zadośćuczynienia za krzywdę tj. powstałą szkodę niemajątkową, cierpienia fizyczne, psychiczne, powstałe na skutek błędnego działania, bądź zaniechania lekarzy i personelu medycznego.

 

Bardzo ważnym elementem dochodzenia roszczeń z tytułu błędu medycznego jest dokumentacja medyczna oraz opis historii choroby (oświadczenie klienta), z wyszczególnieniem zauważonych nieprawidłowości.